مهره بلند ( Coupling Nut )

مهره بلند
مهره بلند
Coupling Nut
Coupling Nut
مهره بلند
فهرست